CV (ÖZGEÇMİŞİM)

1.Adı Soyadı : Elvan Yalçın
2.Doğum tarihi : 4 Eylül 1967
3 Ünvanı: Uzman Doktor
4 Öğrenim durumu:

Lisans : Tıp Fakültesi Hacettepe 1992
Yüksek Lisans: Göz Hastalıkları Ankara 1997
Observer: Pediatrik Oftalmoloji Wills eye hospital 2012 Kaliforniya

5 Yüksek lisans tezi: Yalçın E. : Kornea enfeksiyonlarında patojen organizmanın saptanması – Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi-1996

6 .Yayınlar
6.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

 • NAS Aplication in chronic blepharitis Yalcin E Altın F, Cinhüseyinoğlu F –cornea 2002, 21(2):164-168.
 • A Comparison of Refraction Defects in Childhood Measured Using Plusoptix S09, 2WIN Photorefractometer, Benchtop Autorefractometer, and Cycloplegic retinoscopy Yalcin E, Yılmaz Ş seminars in opthalmology volüme 32,2017Pages 422-427 | Received 22 Sep 2015, Accepted 05 Nov 2015, Published online: 04 May 2016
 • Acquired Esotropia As Presenting Sign Arnold Chiari Malformation: Case Report journalagent.com 2014
 • Bilateral exotropia following pterygium surgery&58; Case report Journal of Clinical and Experimental …, 2014 - ingentaconnect.com
 • Association of extensive myelinated nerve fibers and high degree myopia: case report Yalcın E1, Balcı O, Akıngol ZAssociation of extensive myelinated nerve fibers and high degree myopia: case report.Indian J Ophthalmol. 2013 Oct;61(10):606-7.
 • Peripapillary retinal nerve fiber layer and foveal thickness in hypermetropic anisometropic amblyopia. Yalcin E, Balci O..Clin Ophthalmol. 2014 Apr 12;8:749- 53 doi: 10.2147/OPTH.
 • Efficacy of perceptual vision therapy in enhancing visual acuity and contrast sensitivity function in adult hypermetropic anisometropic amblyopia. Yalcin E, Balci O..Clin Ophthalmol. 2014;8:49-53. doi: 10.2147/OPTH.S48300. Epub 2013 Dec 12
 • The relation between anemia and accommodative esotropia in children Turgut FG, Yalcin E, Silfeler I, Balci O.J Res Med Sci. 2013 Jun;18(6):513-5

6.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

 • Inferior oblique overaction in ambliyopia -29th European Stabismological Association 2004
 • AVR grading for uveitis in Behcet’s disease-13.congress of the European society of ophthalmology
 • Aponeurotic ptosis surgery-13. cogress of the European society of ophthalmology.
 • Bimedial recession for congenital Esotropia-13. congress of the European society of ophthalmology.
 • Results following surgical treatment of third cranial nevre palsy.-31. meeting of ESA final programme abstracts book Myconos 2007:62
 • Visiual improvement with low vision aids in nystagmus.-31. meeting of ESA final programme abstracts book Myconos 2007:61.
 • foster kennedy syndrome in a child with craniopharyngioma AAPOS pediatric ophthalmology and strabismus 2016 india
 • esotropia and retinal Deposits in a patient with gaucher disease type 3: a case report AAPOS pediatric ophthalmology and strabismus 2017 shanghai
 • Giant cell arteritis presenting as sixth cranial nerve palsy: a case report3 rd World cogress of Paediatric Phthalmology and strabismus
 • Efficacy of neural vision therapy to enhance visual acuity and contrast sensitivity function in amblyopia ESCRS 15 Winter Meeting
 • Yalçın E Panelist: Perseptional learning for the treatment of amblyopia SEEOS 8 BSOS 9 Congress 2011 Istanbul
 • Yalçın E Myelin remelated high myopia syndrome 33.meeting of ESA belgrade
 • Yalçın E Anemia in accommodative esotrophia SOE 2009 amsterdam
 • Turgut G, Yalcin E Acquired esotropia as presenting sign Arnold chiari malformation: case report SOE 2009

6.3 Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:
 • Üveanın immünolojisi ve immünopatolojisi (Medikal network oftalmoloji cilt 1994,1:216-225)
 • GİL konulan 3 yaş altı ve üstü konjenital ve gelişimsel kataraktlı olgularda komplikasyonların karşılaştırılması. ( Türkiye klinikleri oftalmoloji 1996,5:258-62)
 • Fako emülsifikasyon sonuclarımız (Türkiye klinikleri oftalmoloji 1997,6:165-169)
 • Şigella keratiti ( Türkiye klinikleri oftalmoloji 1997,6:196-198 )
 • Kornea enfeksiyonlarının tanısında direk yayma kültür ve antibiyogramın önemi (Medikal network oftalmoloji, 1998,5(1):42-46)
 • Oküler refraktif parametreler ( Medikal network oftalmoloji 1998,5(4):315-317)
 • Oküler tutulumu olan nörobehçet hastalarımızın değerlendirilmesi ( Medikal network oftalmoloji 2000, 7(1):42-45 )
 • Mininükleus skleral tünel tekniği ile yapılan PEKKE-GİL uygulamalarında intraoperatif komplikasyonlar.( Medikal network oftalmoloji 2000,7(4):341-343)
 • Kronik blefaritlerde sistemik N-aseyil sistein kullanımı. (Medikal network oftalmoloji,2000,7(4):390-393 )
 • Behçet hastalığında üveit ataklarının özellikleri (Türk oftalmoloji gazetesi 2003,33(5);682-690)
 • Üveitli hastalarda göz içi basınç yükselmeleri ( Türk oftalmoloji gazetesi 2001,31(5): 621-624)
 • Behçet hastalığında retinal vasküler değişikliklerin değerlendirilmesi ve görme prognozuna etkisi ( Türk oftalmoloji gazetesi 1999, 29(5):449-453 )
 • Pterjium cerrahisi sonrası gelişen bilateral ekzotropya: Olgu sunumu FG Turgut, E Yalçın. - J Clin Exp Invest www. jceionline. org Vol, 2014
 • Konjenital katarakt cerrahisinde endotrakeal entübasyon ve laringeal maske uygulamasının hemodinami ve oksijenasyona etkileri. Ates Y,Karel F, Tüzüner F Bayramlı E .MN oft 1997;4:320-23
 • Arnold Chiary malformasyonu akkiz eşzamanlı ezotropya olgu sunumu Yalçın E,Şencan S, Turgut FG.t oft gaz 2009,39:148-52

6.4 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:
 • Ayoğlu İ, Yalçın E 6.sinir paralizisinde full-tendon transpozisyonu ve botox ile kombine tedavi- 37 Ulusal oftalmoloji kongresi 2003
 • Fakoemülsifikasyon sonuçlarımız- TOD 30 ulusal kongre
 • Keskinbora K,Yalçın E, Ayoğlu İ. Üst oblik paralizisi bulunan olgularımızda cerrahi tedavi- 33 ulusal oftalmoloji kongresi, İzmir 1999:114
 • Ayoğlu İ, Yalçın E, Keskinbora K. Ambliyopi tedavisinde kapama ve penelizasyonun yeri- 33 Ulusal oftalmoloji kongresi İzmir 1999
 • Yalçın E, Ayoğlu İ, Keskinbora K. Herediter ekstraokuler kas fibrozisli bir aile-34. Ulusal oftalmoloji kongresi Antalya 2000:137.
 • Behçet hastalığına bağlı üveit ataklarının şiddetinin tanımlanmasında bir öneri: AVR derecelendirmesi 34 ulusal oftalmoloji kongresi özet kitapçığı Antalya 2000:201.
 • Üveitli hastalarda sekonder glokom – 34.Ulusal oftalmoloji kongresi Antalya 2000:158.
 • Primer trabekülektomide uzun dönem sonuçlarımız.-34. Ulusal oftalmoloji kongresi Antalya 2000:152.
 • Yılmaz Ş, Yalçın E, Tolun H. Ekzotropya ve alt oblik hiperfonksiyonu olan olguların 2 ayrı cerrahi yaklaşımla değerlendirilmesi. TOD 40 Ulusal kongresi özet kitabı 2006:131.
 • Altın F, Ayoğlu İ, Yalçın E. Paralitik şaşılıklarda Botilinum Toksin-A (Botox) Uygulaması klinik sonuçlarımız. TOD 41 Ulusal kongresi Özet kitebı 2007:177.
 • Yalçın E Panelist:Pediatrik glokomlu olguları nasıl takip edelim glokomda değişen bakış açıları:eski problemlere yeni çözümler 2016
 • Üst oblik paralizisi bulunan Olgularımızda cerrahi tedavi 33 ulusal oftalmoloji kongresi program kitabı:İzmir 1999:114
 • Yalçın E Panelist: Yenidoğan çocukluk çağı problemleri IKON 2014
 • Yalçın E Ambliyop olgularda nörovizyon tedavisi sonrası peripapiller sinir lifleri ve makula kalınlığı değişikliklerinin optik koherens tomografi ile incelenmesi 45 TOD Ulusal kongresi
 • Altın F, Yalçın E Akomodatif ezotropyada refraktif cerrahi sonuçlarımız. 45 TOD Ulusal kongresi
 • Yalcin E Ambliyopide nörovizyon sonuçlarımız 43 Tod Ulusal kongresi
 • Yılmaz Ş, Yalçın Ekzotropya ve alt oblik kası hiperfonksiyonu olan olguları iki ayrı cerrahi yaklaşıma göre değerlendirmek 40 TOD Ulusal kongresi
 • Yalçın E, Küçümen B Refraksiyon bozukluklarında santral kornea kalınlığı (SKK) ile göz içi basıncının ilişkisi38.TOD Ulusal KOngresi Antalya
 • Yalçın E, Tolun H 3 sinir felcinde cerrahi sonuçlar 38 TOD Ulusal kongresi


7. Florence Nightingale Hastanesi Bilim Üniversitesi öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 2019 -
8. Bilimsel kuruluşlara üyelikler:
TÜRKİYE OFTALMOLOJİ DERNEĞİ
TOD Şaşılık Birimi aktif üyesi
İSTANBUL TABİPLER ODASI
EUROPEAN STRABISMOLOGICAL ASSOCIATION