İletişim

Küçük Bakkalköy, Sarı Lale Sok. Liberty Plaza Kat: 3 Ataşehir / İstanbul

Hakkımda

1967’de Ordu da doğdum. Ortaokul ve liseyi Ankara Atatürk Anadolu lisesinde bitirdim. Tıp fakültesi diplomamı Hacettepe Üniversitesinden uzmanlık diplomamı Ankara Üniversitesi göz hastalıkları ana bilim dalından aldım. 5 sene Okmeydanı eğitim ve araştırma hastanesinde Şaşılık biriminde çalıştım. Daha sonra özel sektörde çalışmaya başladım. Kısa bir dönem observer olarak Amerika wills eye hospitalde bulundum. İstanbul’da Dünyagöz Hastanesi, Acıbadem maslak hastanesi, İstanbul cerrahi hastanesi, İstanbul Florence Nightingale hastanesinde çalıştım. Ataşehir’de kendi özel muayenehanemde hizmet vermekteyim.

İlgi alanlarım çift görme, göz tembelliği, Şaşılık, Şaşılık cerrahisi, kırma kusurları, kontakt lens, çocuk göz sağlığı, kuru göz, nistagmus.

Yüksek lisans tezi: Yalçın E. : Kornea enfeksiyonlarında patojen organizmanın saptanması – Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi-1996

Yayınlarım

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

 • Comparison of Horizontal Muscle Transposition and Inferior Oblique Weakening Combined with Horizontal Surgery in V-Pattern Exotropia. Yalçın E, Sultan P. European Journal of Ophthalmology. 2022 (32)1971-77.
 • Early-Term Optical Coherence Tomography Angiographic Findings in Pediatric Patients Infected with COVID-19.Komba O, Karakaya M, Albayrak S, Yalcin E. Ocular immunology and inflammation. 2022 online
 • NAS Aplication in chronic blepharitis Yalcin E Altın F, Cinhüseyinoğlu F –cornea 2002, 21(2):164-168.
 • A Comparison of Refraction Defects in Childhood Measured Using Plusoptix S09, 2WIN Photorefractometer, Benchtop Autorefractometer, and Cycloplegic retinoscopy Yalcin E, Yılmaz Ş seminars in opthalmology volüme 32,2017Pages 422-427 | Received 22 Sep 2015, Accepted 05 Nov 2015, Published online: 04 May 2016
 • Acquired Esotropia As Presenting Sign Arnold Chiari Malformation: Case Report journalagent.com 2014
 • Bilateral exotropia following pterygium surgery&58; Case report Journal of Clinical and Experimental …, 2014 – ingentaconnect.com
 • Association of extensive myelinated nerve fibers and high degree myopia: case report Yalcın E1, Balcı O, Akıngol ZAssociation of extensive myelinated nerve fibers and high degree myopia: case report.Indian J Ophthalmol. 2013 Oct;61(10):606-7.
 • Peripapillary retinal nerve fiber layer and foveal thickness in hypermetropic anisometropic amblyopia. Yalcin E, Balci O..Clin Ophthalmol. 2014 Apr 12;8:749- 53 doi: 10.2147/OPTH.
 • Efficacy of perceptual vision therapy in enhancing visual acuity and contrast sensitivity function in adult hypermetropic anisometropic amblyopia. Yalcin E, Balci O..Clin Ophthalmol. 2014;8:49-53. doi: 10.2147/OPTH.S48300. Epub 2013 Dec 12
 • The relation between anemia and accommodative esotropia in children Turgut FG, Yalcin E, Silfeler I, Balci O.J Res Med Sci. 2013 Jun;18(6):513-5

 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

 • Inferior oblique overaction in ambliyopia -29th European Stabismological Association 2004
 • AVR grading for uveitis in Behcet’s disease-13.congress of the European society of ophthalmology
 • Aponeurotic ptosis surgery-13. cogress of the European society of ophthalmology.
 • Bimedial recession for congenital Esotropia-13. congress of the European society of ophthalmology.
 • Results following surgical treatment of third cranial nevre palsy.-31. meeting of ESA final programme abstracts book Myconos 2007:62
 • Visiual improvement with low vision aids in nystagmus.-31. meeting of ESA final programme abstracts book Myconos 2007:61.
 • foster kennedy syndrome in a child with craniopharyngioma AAPOS pediatric ophthalmology and strabismus 2016 india
 • esotropia and retinal Deposits in a patient with gaucher disease type 3: a case report AAPOS pediatric ophthalmology and strabismus 2017 shanghai
 • Giant cell arteritis presenting as sixth cranial nerve palsy: a case report3 rd World cogress of Paediatric Phthalmology and strabismus
 • Efficacy of neural vision therapy to enhance visual acuity and contrast sensitivity function in amblyopia ESCRS 15 Winter Meeting
 • Yalçın E Panelist: Perseptional learning for the treatment of amblyopia SEEOS 8 BSOS 9 Congress 2011 Istanbul
 • Yalçın E Myelin remelated high myopia syndrome 33.meeting of ESA belgrade
 • Yalçın E Anemia in accommodative esotrophia SOE 2009 amsterdam
 • Turgut G, Yalcin E Acquired esotropia as presenting sign Arnold chiari malformation: case report SOE 2009

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

 • Üveanın immünolojisi ve immünopatolojisi (Medikal network oftalmoloji cilt 1994,1:216-225)
 • GİL konulan 3 yaş altı ve üstü konjenital ve gelişimsel kataraktlı olgularda komplikasyonların karşılaştırılması. ( Türkiye klinikleri oftalmoloji 1996,5:258-62)
 • Fako emülsifikasyon sonuclarımız (Türkiye klinikleri oftalmoloji 1997,6:165-169)
 • Şigella keratiti ( Türkiye klinikleri oftalmoloji 1997,6:196-198 )
 • Kornea enfeksiyonlarının tanısında direk yayma kültür ve antibiyogramın önemi (Medikal network oftalmoloji, 1998,5(1):42-46)
 • Oküler refraktif parametreler ( Medikal network oftalmoloji 1998,5(4):315-317)
 • Oküler tutulumu olan nörobehçet hastalarımızın değerlendirilmesi ( Medikal network oftalmoloji 2000, 7(1):42-45 )
 • Mininükleus skleral tünel tekniği ile yapılan PEKKE-GİL uygulamalarında intraoperatif komplikasyonlar.( Medikal network oftalmoloji 2000,7(4):341-343)
 • Kronik blefaritlerde sistemik N-aseyil sistein kullanımı. (Medikal network oftalmoloji,2000,7(4):390-393 )
 • Behçet hastalığında üveit ataklarının özellikleri (Türk oftalmoloji gazetesi 2003,33(5);682-690)
 • Üveitli hastalarda göz içi basınç yükselmeleri ( Türk oftalmoloji gazetesi 2001,31(5): 621-624)
 • Behçet hastalığında retinal vasküler değişikliklerin değerlendirilmesi ve görme prognozuna etkisi ( Türk oftalmoloji gazetesi 1999, 29(5):449-453 )
 • Pterjium cerrahisi sonrası gelişen bilateral ekzotropya: Olgu sunumu FG Turgut, E Yalçın. – J Clin Exp Invest www. jceionline. org Vol, 2014
 • Konjenital katarakt cerrahisinde endotrakeal entübasyon ve laringeal maske uygulamasının hemodinami ve oksijenasyona etkileri. Ates Y,Karel F, Tüzüner F Bayramlı E .MN oft 1997;4:320-23
 • Arnold Chiary malformasyonu akkiz eşzamanlı ezotropya olgu sunumu Yalçın E,Şencan S, Turgut FG.t oft gaz 2009,39:148-52

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

 • Ayoğlu İ, Yalçın E 6.sinir paralizisinde full-tendon transpozisyonu ve botox ile kombine tedavi- 37 Ulusal oftalmoloji kongresi 2003
 • Fakoemülsifikasyon sonuçlarımız- TOD 30 ulusal kongre
 • Keskinbora K,Yalçın E, Ayoğlu İ. Üst oblik paralizisi bulunan olgularımızda cerrahi tedavi- 33 ulusal oftalmoloji kongresi, İzmir 1999:114
 • Ayoğlu İ, Yalçın E, Keskinbora K. Ambliyopi tedavisinde kapama ve penelizasyonun yeri- 33 Ulusal oftalmoloji kongresi İzmir 1999
 • Yalçın E, Ayoğlu İ, Keskinbora K. Herediter ekstraokuler kas fibrozisli bir aile-34. Ulusal oftalmoloji kongresi Antalya 2000:137.
 • Behçet hastalığına bağlı üveit ataklarının şiddetinin tanımlanmasında bir öneri: AVR derecelendirmesi 34 ulusal oftalmoloji kongresi özet kitapçığı Antalya 2000:201.
 • Üveitli hastalarda sekonder glokom – 34.Ulusal oftalmoloji kongresi Antalya 2000:158.
 • Primer trabekülektomide uzun dönem sonuçlarımız.-34. Ulusal oftalmoloji kongresi Antalya 2000:152.
 • Yılmaz Ş, Yalçın E, Tolun H. Ekzotropya ve alt oblik hiperfonksiyonu olan olguların 2 ayrı cerrahi yaklaşımla değerlendirilmesi. TOD 40 Ulusal kongresi özet kitabı 2006:131.
 • Altın F, Ayoğlu İ, Yalçın E. Paralitik şaşılıklarda Botilinum Toksin-A (Botox) Uygulaması klinik sonuçlarımız. TOD 41 Ulusal kongresi Özet kitebı 2007:177.
 • Yalçın E Panelist:Pediatrik glokomlu olguları nasıl takip edelim glokomda değişen bakış açıları:eski problemlere yeni çözümler 2016
 • Üst oblik paralizisi bulunan Olgularımızda cerrahi tedavi 33 ulusal oftalmoloji kongresi program kitabı:İzmir 1999:114
 • Yalçın E Panelist: Yenidoğan çocukluk çağı problemleri IKON 2014
 • Yalçın E Ambliyop olgularda nörovizyon tedavisi sonrası peripapiller sinir lifleri ve makula kalınlığı değişikliklerinin optik koherens tomografi ile incelenmesi 45 TOD Ulusal kongresi
 • Altın F, Yalçın E Akomodatif ezotropyada refraktif cerrahi sonuçlarımız. 45 TOD Ulusal kongresi
 • Yalcin E Ambliyopide nörovizyon sonuçlarımız 43 Tod Ulusal kongresi
 • Yılmaz Ş, Yalçın Ekzotropya ve alt oblik kası hiperfonksiyonu olan olguları iki ayrı cerrahi yaklaşıma göre değerlendirmek 40 TOD Ulusal kongresi
 • Yalçın E, Küçümen B Refraksiyon bozukluklarında santral kornea kalınlığı (SKK) ile göz içi basıncının ilişkisi38.TOD Ulusal KOngresi Antalya
 • Yalçın E, Tolun H 3 sinir felcinde cerrahi sonuçlar 38 TOD Ulusal kongresi

Yayımlanmış kitap:

Sağlığım için herşey Sağlık kitapları serisi-2 Sorular ve yanıtlarla göz hastalıkları Nisan 2021 kitap bölümü

Çocuklarda çapaklanma 395-97

 • Çocuklarda kırma kusurları 353-58
 • Çocuklarda nistagmus 411-13
 • Çocuklarda şaşılık 345-351
 • Göz tembelliği 335-342
 • Nistagmus 307-311
 • Prematür retinopati 403-407
 • Renk körlüğü 315-6

Bilimsel kuruluşlara üyelikler:

 • TÜRKİYE OFTALMOLOJİ DERNEĞİ
 • TOD Şaşılık Birimi aktif üyesi
 • İSTANBUL TABİPLER ODASI